fredag 22 juni 2012

Jag 11 år / me 11 years old!

Kenneth  (jag är liten kille på 11 år).Usch kan inte pappa gå till jobbet snart .... Han bara bråkar o bråkar, jag är så trött på att höra mamma  gråta ... om mina systrar  skulle var hemma  skulle allt vara värre!Undrar vilken tid det är .... ok 9 på kvällen när han går snart lika gärna stanna här i rummet tills han lämnade suck.Tänk om det hände honom nått ... Bil PAJA o exploderade o han dog ....då skulle vi vara fria ... Mamma skulle inte gråta mer ... mina systrar skulle inte gråta mer och jag skulle inte få slag och sparkar av honom o vi kunde skratta o ha kul ... Mamma skulle le igen "suck" hoppas han kraschar o dör ...Tänk aom man skulle smyga ut ...  gå till parkeringen där bilen är o göra så den explodera när han startar ... hahahaha då vi skulle slippa honom ... Mamma kan möta en ny man som är trevlig och ge oss kramas istället för att kasta mig in i väggen o slå mig att jag gråter för högt för att det gör ont .... Näe, han försvinner aldrig från oss.han alltid kommer att gå till mina systrar o göra så dom gråter när han visar sin kärlek.
 Igår såg jag mamman att blöda från munnen yyyy Jag blir så arg ... Jag vill döda honom ... varför kan han inte vara trevlig och snäll ....Jag vill ha en bra pappa som spelar med oss ​​o ta oss på turné ... kanske tivoli .. cirkus skulle vara kul hela den galna clowner hahaha.Drömmer och önskar att jag slapp detta liv.Nu pappa har gått skööönt .... nu kan du gå ut i köket o äta kvällsmat ... Usch, jag trött ... o det är skolan i morgon ... Näe det är gympa i morgon ... vill inte... vill inte att alla ska se mina stora blåmärken på ryggen som jag fick häromdagen när han sparkade mig .. Jag kan inte vara sjuk för pappa är hemma imorgon ... HJÄLP va ska jag göra ............................................. ..............................
Jag Kenneth mannen.Det är smärtsamt att gå tillbaka ... du kan känna smärta och rädsla ... vill inte ... ja kan inte kasta bort det eftersom det är en del av mig!Nu är jag 45 år ... Jag vet att de senaste åren pappa levde var svårt för honom eftersom han var så sjuk ... Han gjorde allt för att försöka ....Jag såg skillnad i sjukdomen o vägen till hans död .... Det var inte trevligt alls, jag älskade pappa trots allt .. Han hade varit så snäll de senaste åren ... jag bannar konflikten som finns inom mig ibland!

Kenneth I (little guy at 11 years).
Yikes can not Dad go to work soon .... he just messes o bickering, I am so tired of hearing mom's turn to cry ... not my sisters are at home it would all be worse!
Wondering what time it is .... ok 9 in the evening when he goes soon, as well stay here in the room until he left sigh.
What if it happened to him reached ... Car CONK o bump o he died ....
then we would be free ... Mommy would not cry more ... my sisters would not cry more and I would not get hits on him o we could laugh o have fun ... Mom would smile again "sigh" hope he crashes o die ...
I wish i could sneak out ...  run to the parking lot where the car is o make it explode when he starts the ... so that the film hahahaha then we would avoid the monster ... mother may meet a new man who is nice to give us hugs instead of throwing me into the wall o hit me because I cry too high for giving me the evil .... Nooo, he will never disappear from us.
he will always go to my sisters o do, he may not but he does it anyway ... Yesterday I saw the mother to bleed from the mouth yyyy I get so angry ... I want to kill him ... calling may of course not when he is home he is looking after all the phone still is .... why can not he be nice ....
I want a good father who plays with us o take us on tour ... perhaps tivoli .. circus would be fun all the crazy clowns hahaha.
but it is just as you wish o could not be given
Now dad has gone skööönt .... now you can go out to the kitchen o eat supper ... Yikes, I am tired ... o it's school tomorrow ... Nooo we gym tomorrow ... do not want do not want everyone to see my big bruise on my back that I received the other day when he kicked me .. I can not be sick or on dad is home tomorrow ... HELP va should I do ............................................. ..............................

I Kenneth the man.
It is painful to go back ... you can feel the pain and fear ... do not want the ... yes can not throw it away because it is a part of me!
Now I am 45 years ... I know that the last few years the father lived was difficult for him because he was so sick ... he did everything to try to ....
I saw the difference in disease o the road to his death .... it was not pleasant at all, I loved the father after all .. he had been so nice the last few years ... Jesus the conflict that is within me sometimes!

Kenneth Alfsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar