tisdag 26 juni 2012

Jag kallar henne Tummelisa/I call her Thumbelina

Vet ni läsare vad GROOMING är ?

Tummelisa( 14 år) fick ett samtal på sin mobil, det var snurre sprätt ... en nära släkting till henne.
Snurre sprätt undrade vad hon gjorde och om hon var upptagen.
Snurre sprätt ville bjuda på lite mat, Tummelisa sa att hon bara var nere på stan och kolla in lite nya
kläder och att hon kunde komma om nån timme om det gick bra.... det var helt ok för Snurre sprätt.
Timmen gick ganska fort... Tummelisa stog och knackade på hos Snurre sprätt..... han välkommande
henne.
Som vanligt gick hon i en kort kjol och ett linne, det var ju sommar och varmt så mer behövdes ju inte!
Väl inne såg hon en videokamera...... hon tittade på den lite undrande men tänkte inte så mkt på det för
Snurre sprätt brukade ha det!
När dom väl satt till bords och började äta ville Snurre sprätt bjuda på  ett glas vin, Tummelisa sa att hon
inte ville ha alkohol.... han försäkrade henne om att det var alkoholfritt och han aldrig skulle tillåta henne
dricka nån alkoholhaltig dryck!!
Tummelisa log glatt... hon litade helt och fullt på Snurresprätt.
När dom ätit färdigt så hade Tummelisa druckit flera glas alkoholfritt vin...... men kände sig lite snurrig och varm i kroppen.... Snurre sprätt log och sa att hon åt nog bara för mkt.... lägg dig här och vila en stund så
ska du se att du snart mår bättre!
Tummelisa trodde på honom och la sig ner en stund.... hon somnade.... Snurre sprätt starta videokameran på inspelning.... Tummelisa vaknade till efter ett tag o kände att kjolen var upp dragen och att hon inte hade några trosor på sig!
Tummelisa blev stel då hon såg Surre sprätt naken.... hon försökte skrika men hon fick inte fram ett ljud.... Snurre sprätt särade på hennes ben.
Tummelisa var omtumlad av vinet hon hade druckit.... det Snurre sprätt hade lurat i henne var stark vin.... hon hade inte en chans utan blev helt enkelt våldtagen av Snurre sprätt!
När Snurre sprätt var färdig skickade han ut Tummelisa ut ur sitt hem.... han talade om att om hon någonsin skulle säga nått skulle han döda henne.........
Tummelisa vågade aldrig tala om detta med någon, hon skickade ett mail till mig där hon berättade detta och att jag inte fick skriva några namn..... hon vill inte att någon annan ska råka ut för detta!


Detta mina kära läsare är GROOMING..... Snurre sprätt PLANERADE DETTA och det är straffbart....
Snurre sprätt begick alltså 2 olika övergrepps brott.
GROOMING är lika med att PLANERA detta hemska ( övergreppsbrott 1 )......att han sen våldtog henne  ( övergrepps brott 2 ).Grooming

Grooming innebär att någon förbereder för övergrepp. I de flesta fall handlar det om män som söker kontakt med unga flickor. Kontakten kan sökas via chatforum eller kontaktannonser för att successivt odla en relation som är avsedd att leda till en träff i sexuellt syfte.
Den första kontakten sker vanligtvis på ett chatforum eller på en sida för kontaktannonser. Det kan antingen ske genom att den som förbereder för övergrepp svarar på chatforum eller på annonser eller att vederbörande själv går ut och chattar eller lägger ut annonser.

Oavsett tillvägagångssätt så lämnar groomaren ofta felaktig information om sig själv särskilt anpassad för att dra till sig kontakter. Groomaren kan till exempel utge sig för att vara en ung flicka med hästar som sin stora hobby. När första kontakten etablerats försöker groomaren att göra sig själv intressant genom att lägga ut lockbeten som exempelvis att ha tillgång till att rida hästar gratis.
Tillvägagångssättet bygger på att bygga upp ett förtroende och göra offret beroende på något sätt. Så småningom bjuder groomaren in till en träff. Vid mötet försöker groomaren fullfölja sitt planerade övergrepp.

Hur skyddar man sig mot grooming?
Man bör vara observant på vissa saker för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka att det kan röra sig om en groomare. Exempel på sådant som bör göra en misstänksam är:

  • Språket, sättet att skriva kan vara som vuxna skriver
  • Kommer på olika sätt in på frågor om sex
  • Vill träffas

Misstänker man att man har kontakt med en groomare kan man tänka på vissa saker:
  • Fråga hur gammal personen är – en del erkänner sin riktiga ålder
  • Tala om för personen att du har berättat om er kontakt för andra, kompisar eller föräldrar
  • Om du upplever frågor som obehagliga, avbryt kontakten

Träffa aldrig en person du är det minsta misstänksam mot ensam. Ta alltid med någon och bestäm tid och plats där det är mycket folk i rörelse.
Finns det tydliga tecken på att någon är ute efter att begå övergrepp ska man anmäla händelsen till Polisen. Spara bevismaterial som mail eller SMS.

 Mvh Kenneth Alfsson
Do you know what readers Grooming is?
Thumbelina (14 years) received a call on his mobile, it was Bugs Bunny ... a close relative of her.
Bugs dandy wondered what she did and she was busy.
Bugs dandy wanted to offer a little food, Thumbelina said she was just in town and check out some new
clothing and that she could bring about some hours on it went well .... it was OK for Bugs dandy.
The hour went pretty fast ... Thumbelina stood and knocked on the Bugs dandy ..... He welcoming
her.
As usual, she went in a short skirt and a tank top, it was summer and hot so more was needed not!
Once inside, she saw a video camera ...... She looked at it a little puzzled but did not think mkt on it
Bugs dandies used to wear it!
Once they sat down to table and started eating wanted Bugs dandy offer you a glass of wine, Thumbelina said she
did not want alcohol .... He assured her that it was alcohol free, he would never let her
drink some alcoholic beverage!
Thumbelina smiled ... she relied entirely on the Spinning Bunny.
When they finished eating, so Thumbelina had drunk several glasses of alcohol-free wine ...... but felt a little dizzy and warm the body .... Bugs dandy smiled and said that she ate enough just to much .... lie here and rest a while
make sure that you will soon feel better!
Thumbelina believed in him and lay down for a while .... she fell asleep .... Bugs rip up the camcorder to record .... Thumbelina woke up after a while o felt that her skirt was pulled up and she did not have any panties!
Thumbelina was paralyzed when she saw Surre openers naked .... She tried to scream but she could not make a sound .... Bugs dandy parted her legs.
Thumbelina was plagued by the wine she had drunk .... the Bugs dandy had cheated in her was strong wine .... she had no chance but was just raped by Bugs dandy!
When Bugs dandy was finished he sent out Thumbelina out of his home .... He said that if she would ever say something, he would kill her .........
Thumbelina never dared talk about it with someone, she sent an email to me which she told me this and I could not write any names ..... she does not want anyone else to suffer for this!
This my dear readers is grooming ..... Bugs dandy PLANNED THIS and it is an CRIME ....
Bugs dandy thus committed two different crimes övergrepps.
Grooming is equal to the PLAN this terrible (assault crimes 1) ...... that he then raped her (övergrepps crime 2).
GroomingGrooming means that someone is preparing for the assault. In most cases, it is about men who seek contact with young girls. The contact can be searched via chat forum or personals to gradually cultivate a relationship that is intended to lead to a meeting for sexual purposes.The first contact is usually made on a chat forum or page for personals. It can either be done by those who are preparing to assault answer chat forums or ads, or that he himself goes out and chat or post ads.
Whatever its form, so leave the groom successor often incorrect information about himself especially adapted to attract contacts. Groom is unable, such as pretending to be a young girl with horses as his hobby. When first contact was established attempting groom maker to make himself interesting by laying out baits, such as having access to ride horses for free.
The approach is based on building confidence and make the victim dependent in any way. Eventually offers groom successor into a hit. At the meeting, trying to groom successor to fulfill its planned assault.
How can you protect yourself against grooming?One should keep an eye on certain things that as early as possible to discover that there may be an groomare. Examples of things that should make one suspicious are:

    
The language, the way that writing can be as adults write
    
Comes in various ways into questions about sex
    
Would meet

If you suspect that you are in touch with a groomare may think of certain things:

    
Ask how old the person is - some admit their real age
    
Tell the person you told about your contact with other, friends or parents
    
If you are experiencing issues uncomfortable, stop in touch

Never meet a person you are at all suspicious of lonely. Always bring any, and determine the time and place where there are many people in movement.
Is there a clear sign that someone is out to commit acts of cruelty should you report the incident to police. Save the evidence given by email or SMS.

 
Sincerely Kenneth Alfsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar