söndag 7 april 2013

Long time ... Lång tid !

Det är nu lång tid sen jag skrev men det betyder inte att jag inte kämpar vidare i kampen mot barn övergrepp.
Jag har tyvärr haft annat som jag har varit tvungen o prioritera , förhoppningsvis ska det väl inte ta lika lång tid som den som gått.
Det svåra i att ge hjälp är den hjälp man själv behöver ha , just nu  är jag villrådig och har svårt att ta beslut om vad jag ska göra eller inte bör göra....  det enda jag vet just nu är att barnet inom mig inte har någon glädje utan jag är som clownen..... döljer tårarna med ett skratt då och då!
Det frustrerande att veta vad man kan göra om det inte hade gällt mig själv!!

MEN jag lovar att berätta hela historien när jag kan .... så kära läsare... jag har inte svikit barnen i den svåra kamp om att alla barn ska leva ett lyckligt och harmoniskt liv fyllt med ÄKTA kärlek och omvårdnad!

Vi måste alla ta vårt ansvar och se till att barn och ungdomar är trygga i sin uppväxt... det håller ni nog med om från djupet i era hjärtan och själar.

Det var allt för denna gång men glöm inte visa barnen att ni verkligen älskar dom och bryr er om dom .... att ni finns där för dom och lyssnar på dom... dom har så mycket att berätta som är jätte viktigt för dom.
Skratta inte åt dom när dom berättar om dom saker som dom vill att vi veta , dom vill känna att dom har vårt stöd och veta att dom kan berätta saker utan att bli utskrattade eller hånade.... för barn känner sig hånade när dom blir utskrattade av sånt som dom tycker är viktigt i de stund dom berättar dessa ting.

Var rädda om er och krama barnen mycket och ofta *ler*
Med respekt Kenneth TCW Alfsson


It is now a long time since I wrote but it does not mean I do not struggle on in the fight against child abuse.

Unfortunately I've had other things that I have had o prioritize, hopefully it'll not take as long as the past.

The difficulty in providing help is the help you yourself need, right now I'm at a loss and unable to make decisions about what to do or not to do .... the only thing I know right now is that the child in me has no joy but I am as a clown ..... hide her tears with a laugh now and then!

It is frustrating to know what to do if it had not been myself!

BUT I promise to tell the whole story when I can .... so dear readers ... I have not betrayed the children in the difficult struggle for all children to live a happy and harmonious life filled with REAL love and care!

We all need to take responsibility and ensure that children and young people are safe in their childhood ... it keeps you enough if from the depths of your hearts and souls.That's all for now but do not forget to show children that you truly love them and care about them .... that you are there for them and listen to them ... they have so much to tell you that is really important for them.

Do not laugh at them when they talk about the things that they want us to know, they want to know that they have our support and know that they can tell you things without being laughed at or ridiculed .... Children feel mocked when they get laughed at by the things that they think are important in the moment they tell you these things.Take care of you and hug the kids a lot and often * smiles *

With respect Kenneth TCW Alfsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar