tisdag 18 december 2012

Med tillåtelse av mina systrar;With promision of my dear sister !

 21, 2010 at 3:49pm
 Detta är ett samtal mellan mig och min syster på MSN,,,Kanske jag skriver hela historien men hoppas du förstår att detta bara är en bråkdel  av vår barndom, har inte styrkan att skriva det nu, är minnen så tunga när de kommer upp till ytan ....  det smärtar så mycket!
 är du vaken kära syster 
ja det är jag men jag snart gå till sängs hoppas det är bra med dig 
Jag har feber, men de börjar ge sig .... men det finns en annan sak, jag funderar, jag har suttit här gråter ... o Hur pappan var!Jag skulle vilja skriva om det på nätet så att de som utsatts känner att de har rätt till enligt me.men utan namn Får jag skriva? ... Det är verkligen svårt med alla minnent ....
 ja det kan du  
"Tack kära syster, jag skriver inte ditt namn bara mitt namn
 OK 
det är för att allt hänt som jag har skriver och bloggar  ... och det är därför jag jobbar på nätverket mot barnmisshandel/övergrepp ... ingen ska ha det som vi hade! 
nej det ska inte behöva var så, men vi var barn, så man tror att det ska vara så 
Ja jag vet och svårigheten i det hela är att vi älskade pappa trots att han var som han var ....ja det kommer vi aldrig att glömma.  
du måste få hjälp till med detta ..Det är svårt att klara det själv -
 ja det är, hjälp är det bra att ha  ... har det ibland .. kurator som jag pratar med och det känns bra faktiskt, men det hjälper inte m minnen som jag vill glömma han har gjort.
 Jag tror inte att du kan glömma, men du kan lära dig att leva med det för livet måste gå vidare vi kan inte stanna i det men det är svårt,det är det bra att du har någon att prata med  .... 
 men de är stunder då jag inte har styrkan (stunder som denna) som minne kommer till ytan och då känns det som om det var nyligen det hände! är samma för dig? 
ja det är det oftast är när jag är ensam och har gått och lade sig att sova. och det svårt för mig när jag går till gynekologen och kontrollera cell förändring! 
Jag kan förstå ... det kan inte vara det lättaste ... !Det är svårt att skriva just nu ...har du  också blod smak i munnen efter hans hand?
 Ja, jag har ibland. Var han är på dig sexuellt åckså?
 inte sexuellt men han slog mig duktigt ... han var en anledning till att jag bröt mitt ben och jag glömmer det aldrig , jag har aldrig .... Det var kallades att jag skulle göra en sving o så jag halka på mattan o satte mig  på benet ... och jag bröt det vid knät ... Han slog mig så hårt så jag snurra runt så snabbt och i nästa minut jag sitter jag på mitt ben och det faktum var tydligt att jag har brutit det! 
så vad han sa till oss var en lögn. detta skulle du ha berätta detta för länge sedan, men det är bra att det kommer ut nu.
Jag vet  ... när vi bodde på Hvägen jag var inte på mitt rum .. Jag lyssnade inte på vad han sa så han slog mig så jag landade i min säng o studsa upp i väggen ... och jag fick hjärnskakning!så fan ta honom ... Han var inte trevlig!  
Men jag fick höra av någon att han inte alltid snäll mot mamma heller. en sak bara jag vet, men du kan inte prata om det .. det var en socialsekreterare kom hem en gång eftersom de har hört att vi var ensam hemma ofta. 
ja det är rätt ... Pappa var ute och prassel (runt med andra kvinnor), mor till bingo och spela bort pengar ... Pappa berättade detta .. att om sys4 inte hade fötts så han hade lämnat henne , mor vågade knappt röra ibland! han var såväldigt  nedlåtande och hemsk mot henne  ... Mamma ville lämna pappa men vågade inte och vågade inte , hon sa till  honom att han skulle vara snäll mot oss barn ..då slog han henne och sa till henne att hålla käften! 
Jag undrar om vi hade flyttats till en annan familj om det hade varit annorlunda..  bara en fråga 
Det hade garanterat kära syster .... sys4 aldrig drabbades av honom och jag är glad! 
 sys3 vi vet inte, men det finns misstankar när de levde tillsammans.
Jag tror att de hade ett förhållande, det var en jul, tror det var julen året innan han gick bort när sis4 var hemma och hon och barnen sov i  sys3 rum .jag trodde hon och jag skulle sova i det stora rummet, men  nej hon var inne hos pappa den natten så att du kan undra bara ... men sys3 visste inte bättre ... Hon mådde verkligen inte bra o jag tror att det beror mycket på pappa!
 Åh nu är det svårt, men det är trevligt att skriva till er kära syster
 ja jag hoppas att jag kan hjälpa till så gott jag kan 
* Ler * ser genom mina tår våta ögon ... det hjälper ... bara trevligt o skriva med dig, det är vi som är utsatta och du vet vad jag pratar om 
ja  gör de jag och jag hoppas att du kan hjälpa andra med samma problem. Jag går också och pratar med kurator om problemet ,det hjälper men jag har stunder ändå då jag tänker på vad som hänt 
Jag gör vad jag kan ... Jag önskar bara att alla vuxna och alla föräldrar att vakna och förstå vad de gör för att förstöra sina barn! 
Ja, jag hoppas de anmäler honom som  vi skulle ha gjort med pappa, men nu är det sent att göra det.Nåväl,  det hade väl blivit värre för oss ... Jag försökte springa iväg  ...  Naturligtvis hoppa jag ut genom fönstret och när jag landar på marken jag skada jag en fot så jag kunde inte gå "och sedan slog mig bara för att jag försökte springa iväg innan han tog mig till sjukhuset" .. då det tog ett tag innan Jag försökte igen! 
men hur vågade sys2 rymma för det var vad hon gjorde 
Ja, jag vet inte hur, men hon fick väl hjälp, antar jag .... Annars hade hon varit förstörd som vi, så på denna punkt är jag glad för hennes skull 
ja jag är bra, men vem vet om hon också har blivit utsatt, jag vet inte, men det är möjligt Det var kanske för att hon rymde iväg ...  
Jag har många gånger tänkt på det ,ja det kan vara  så och då förstår jag varför hon gjorde det 
Jag förstår det också i så fall  ... Men hur hon fann mod och kraft ... det är otroligt för mig .
Hon måste ha haft hjälp 
ja jag tror det också,det var  när hon träffade "killen" 
Ja det var det ... eller om det var en kort tid efteråt, jag kommer inte riktigt ihåg. Det är ett gäng år sedan 
ja det är det. du inte hör något från henne "Jag har inte" men det spelar ingen roll 
Jag har inte hört av henne, det är samma sak för mig, "Jag bryr mig inte" man gör inte bedrägeri på familjen eller någon! hon har bränt alla sina broar ... bara ta det  att välja bort ett barn mot en knarkare ........ fy fan, säger jag 
ja det är inte bra alls, nej nu måste jag gå och lägga mig jag ska gå upp tidigt, men vi kan höras i morgon kväll
 det kan vi  göra  .. det känns bättre nu i alla fall ... Sov gott .. älskar dig kära syster * ler * 
Jag älskar dig också har det så bra, vi hörs Godnatt kram kram.

Vi överlevde detta ... men vår familj blev splittrad till orter i Sverige ....Jag önskar att jag kunde  lyssna på tystnaden när natten kommer istället att höra mina systrar rop ...Jag hoppas att alla barn som lider och är i skuggorna och bara be om hjälp ... Jag hoppas att de kliver ut i ljuset så att de kan få hjälp!Vänliga hälsningar Kenneth Alfsson


This is a conversation between me and my sister on MSN ,,,
Maby i write the hole story but thik you do understand that this is only a littel of our childhood, i dont habe the strength to write it now, the memories is so toughe and they come up to the surface.... and it´ts hurt to much!


are you awake dear sister

yes it's me but I soon go to bed hoping it is good with you

I have the bug but they begin to move on .... but there is another, I'm considering, I have sat here crying ... o how the father was!
I would like to write about it online so that those who have been victims feel they are entitled under me.men without a name
May i write? ... it's really hard all been ....

yes you can '

thanks dear sister, I will not write your name only my name

ok

it is because everything that I have been writing and blogging as I ... and that is why I work on the network against child abuse ... no ones need to have the that we had !

no it should not need was so but it is children, so it is believed that it should be as

Yes i know and the difficulty of it all is that we love dad although he was as he was ....

yes it is the children will never forget. you have to get help to with this.. it is difficult to make the self -

yes it is, it is good to have help ... have that sometimes .. counselor who I talk to and it feels good actually but it does not help m memories you want removed
what he has done,

I do not think you can forget but you can learn to live with it for life must move forward we must not stay in it but it is more difficult it is good that you have someone to talk to

you are so right .... but they are moments when i can not resist (moments like this) as it comes to the surface and it feel´s like it was recently this happened! is the same for you?

yes it is the most often is when I am alone and have gone and lay down to sleep. and it faces me when I go to the gynaecologist and check for cell change!

I can understand ... it can not be the easiest ... !
it´s difficult to write right now ...

you have probably also blood taste in the mouth after his hand

yes, I have sometimes. he's on you to sexually

not sexually but he beat me good ... he was a reason why I broke my leg and i never forget it, I never .... it was of course that I would make a swing o so I slip on the carpet o put me (sit down ) on the leg ... and i broke it... he hit me so hard so i spin around so quickly and in next minute i sit on my leg and the fact was clear that i have broken it!

so what he said to us was a lie. this, you should have tell this for a long time ago but it is good that it comes out now

I do not know ... when we lived in Hroad I was not at my room .. I dont listen to what he said so he hit me so I landed in my bed o bounce up in the wall ... and I got concussion!
so dawm him... he was not nice

no he was not. but I was told by someone that he was not always kind to mother, either. one thing only I know, but you can not talk about it.. one time a socialworker came home once
because they have heard that we where home alone often .

yes that is correct ... Dad was out and rustle(around with other women ), mother at bingo and gamble away the money ... Dad told this.. that unless sis4 was born so he had left her (that he told mother) mother dared hardly move sometimes! he was so condescending to her awful lot ... Mom wanted to leave the father but dared not and did not dare she tell him that he would be nice to us kids either because then he hit her and told her to shut up!!

I wonder if we had been moved to a different family life had been different out when just a question

it had guaranteed dear sister .... sis4 was never hit by him and I am glad! sis3 we know is not true but there are suspicions when they lived together

I think they had one for keeping it was a christmas, I believe that the Christmas the year before he passed away when sis4 was home and she and the kids with her sis3's room where I thought where is she and I in the big room but she did not at all because she was inside of dad that night so you can wonder
mmm just ... but sys3 knew no better ... she was feeling really not good o I believe this is due very much on dad! Oh now it's hard but it's nice to write to you dear sister

yes I hope I can help as best I can

* smiles * by my toes wet eyes ... it helps ... just nice o write with you, it is we who are vulnerable and you know I talk about

yes I do and I hope you can help others with the same problem. I also go and talk to counselors about the problem it helps but you have moments anyway that you think about what has happened

I do what I can ... I just wish that all adults and all parents to wake up and understand what they are doing to destroy their children!

yes, I hope they do so that they are notified that we would have done with the father but now it is late to do it

Well then, we should have more as than we had ... it had become worse ... I tried to run away after all the case ... I of course jump out the window and when I land on the ground I damage one foot so I could do not go "then hit me just because I tried to run away before he took me to hospital '.. then it took a while before I tried again!

but how dared sys2 accommodate for that was what she did

yes, I do not know how but she got through well, I guess .... otherwise, she had been stock like us, so at this point, I am glad for her sake

yes I am well, but who knows if she also has been utilized, I do not know but it's possible

it was perhaps because she ran away ... I have many times thought about it

yes it can be and then I understand why she did it

I so do that ... But how she found the courage and strength ... it is unbelievable to me
she must have had help

yes I think I also was there when she met "the guy"

Yes it was ... or it was a short while afterwards, I will not really remember. that's a bunch of years ago now

yes it is. you do not hear anything from her" I have not" but it does not matter

I have not heard from her, it's the same for me, "I dont care" you do not fraud on the family or anyone! she has burned all her bridges ... just take this to choose out of a child against a junkie ........ my God, I say

yes it is not good at all, no now I have to go to bed I gonna go up early but we can be heard by tomorrow night

we can do that .. it feels better now anyway ... Sweet dreams .. love you dear sister * smiles *

I love you even have it so good, we hear godnatt

hug

hugWe survive this... but our family got split in diffrent locations in sweden....
I wish i could hear to listen of the silence when the night comes instead to hear my sisters cry...
I do hope that all the children who suffer and are in the shadows and just pray for help ... i hope they step out in the light so they can be helped!

Best regards Kenneth Alfsson

1 kommentar:

 1. Tack för denna otäcka läsning. Som barnutredare vid polisen har jag lyssnat till många barn/ungdomar med liknande erfarenheter.
  Det grövsta brottet i Brottsbalken är naturligtvis mord men det finns inga andra brott än sexualbrott i allmänhet och mot barn i synnerhet och även misshandel mot barn som väcker så mycket känslor, tankar, reflektioner och skapar så många diskussioner.
  Då jag föreläst i ämnet, företrädesvis för poliser och andra inom rättsväsendet har jag visat bilder, berättat om fall och vidare hur man ska bemöta barnen men också hur vi (inom polisen) ska bemöta gärningsmännen. Många av brottsoffren är mycket tacksamma då de som får bekräftelse genom att gärningsmannen erkänner sitt brott och får en påföljd.
  Jag tror mig ha gjort nytta eftersom jag många år efter avslutade utredningar får meddelanden av brottsoffer(som idag kommit i vuxen ålder). Det gläder mig!
  Jag har kämpat i många år vid polisen, har försökt få till en bra verksamhet, lära ut förhörsteknik, försökt att få högre chefer att förstå att detta är ett prioriterat område men många gånger inte fått gehör. Det finns mycket att önska även om det idag är långt mycket bättre än det var för snart 20 år sedan.
  Kampen får gå vidare och kunskap i ämnet måste spridas. Jag avslutar här men skulle kunna skriva flera löpmeter till ...
  Önskar alla ett Gott 2013 och all lycka i just denna kamp.
  Med vänliga hälsningar
  Ewa Malm Eriksson

  SvaraRadera