tisdag 18 december 2012

Familj och vardag!/Family and everyday!

Familj och vardag!


Människor i allmänt har alltid "nästan alltid" lika brottom och vänder sig sällan
 om... det är sällan dom stannar upp och tar ett djupt andetag och finner att dom
 kanske skulle bromsa lite och ge sig själv lite tid.
Men då kommer det där....har inte tid måste skynda mig... jag ska handla.. hämta
barn på dagis...mina barn kommer snart hem från skolan etc etc.
Var tar du vägen i detta liv?
Var finns du i ditt liv?
När och var och hur ska våran tid finnas?
Vaför ska det alltid vara skynda skynda skynda?
Varför ska detta samhälle vara som det är.. det måste ju kunna funka att leva också!
Människor omkring oss är antingen sönder stressade eller på väg att bli det,sen har vi
dom som går in i muren.
En helt vanlig frisk människa som aldrig har klagat eller gjort något väsen av sig,
som helt plötsligt nästan slutar att fungera i vardagen " det kan vara den där
pappan som alla ser upp till som har all energi i världen" eller " den där
fantastiska mamma som är med över allt".... !!
Då reagerar andra människor i omgivningen... men jössees vad har hänt med henne
 som alltid varit så framåt och energisk... eller pappan som  fara
runt med sina och kanske andras barn... vars föräldrar nu är tvungna att
angagera sig " med orden hoppas han/hon blir bra snart!!!
Är det för att slippa eller tillåter dom inte nägon att vara sjuk med bristande
respekt??
Så kommer då dessa stora högtider och helger då dom ska visa sig på styva linan
att här minsann sitter det inte fast.
Men var tog vardagen vägen????
Det är lätt för mig och sitta här denna timme och skriva detta...
Kunde jag skulle jag vrida tillbaka tiden för att få mycket saker ogjorda.. skulle
jag göra det utan att tveka en sekund... ja det skulle många göra!!
Grejen är ju den att vi glömmer bort varandra i det liv vi lever,kommuniktionen
blir sämre och vissa fall försvinner den helt.... det är så tragiskt för att många kärn-
familjer spräcks just pga en bristande kommunikation"även respekten för familjen i
många fall".
Många gånger får man höra att dom vet var dom har mig,jag har själv sagt den
meningen "samma misstag alltså "!
Jag vet en del familjer som tar sig tid... dom har familjestunder då dom lyssnar
 på varandra"fast dom är mycket få",i dessa familjer är det tillåtet att säga vad man
tycker och tänker... även rätt att vara arg.
Vi vuxna bagatelliserar alldeles för lätt och bara hör en del... när man lyssnar för att höra den som pratar och titta för att se den man tittar på!!!
Lyckan kommer lyckan går heter det ju,men måste det vara så?
Jag tror inte det om man verkligen bromsar upp lite och försöker vara den man vill
vara...eller är egentligen.
Att man sen blev något man inte vill vara i det tysta är det värsta,bättre att säga
 " jag har blivit något jag inte tycker om"sen förklara varför man känner så
istället för att det ska förstöra den vardag som den och dess omgivning lever i.
Jag vet ... det är en svår balans,speciellt om man försöker rätta till när det har
gått för långt.
HMMM sen har vi det där med kärleken,den dör ut om inte mamma/pappa får vara det
par som älskar varandra... en del har till och med seperata sovrum....????.... det är inget
som ett älskande par ska ha eller ett par föräldrar ska ha.
Dels förstör det 99% av förhållande sen lär sig små barn att det är så det ska vara.
Men det ska ju inte vara så,dom små får en helt galen och fel syn på att leva i ett
 familjeliv...det är intet för intet det börjar prasslas lite här och där !
Livet är tufft,men behöver inte vara mer tufft än man gör det.
Det är trots allt barnen som får ta smällen.... jag säger inte att jag är bättre och
defenetivt inte varit någon bra förebild för någon tidigare i livet!!!!!!!
Jag är en föredetta missbrukare... men jag vet trots allt vad jag talar om.... nu finns det många många som tycker att jag enbart ska vara tyst för att jag är den jag är!
Så till dom säger jag " ni har rätt till er åsikt att tycka och tänka vad ni vill...
och nej ta det ifrån er tänker jag inte ens försöka lägga ner någon energi på för det finns vettigare saker att lägga energi på"!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mvh kenneth Alfsson


Family and everyday!

People in general have always "almost always" just hurry and turn frequently
 
if ... it is rarely they stop and take a deep breath and find that they
 
might slow down a bit and give yourself some time.But then that .... do not have time to hurry ... I'll shop .. downloadChildren in kindergarten ... my kids will be home soon from school etc etc.Where do you go in this life?Where are you in your life?When and where and how should our time be?Vaför there should always be hurry hurry hurry?Why should this community be like it is .. it must be able to work to live, too!People around us are either broken stressed or about to become so, then we havethose who go into the wall.An ordinary healthy person who never complained or made a fuss,that suddenly stop working almost everyday "it may be thatfather who all look up to who has all the energy in the world "or" thatamazing mother who is with you everywhere "....!Then other people will react in the environment ... but jössees what happened to her
 
who had always been so forward and energetic ... or father as dangeraround with her and maybe other people's children ... whose parents are now forced toangagera themselves "with the words hope he / she gets well soon!Is it to avoid or allow them not someone to be sick with lack ofrespect?So will these major festivals and weekends, when they should prove this stiffthat this certainly is not fixed.But where did the road everyday??It's easy for me to sit here this hour and write this ...If I could, I would turn back time to get many things undone .. wouldI do not hesitate a second ... yes it would be a lot to do!The thing is of course, that we forget each other in the life we ​​live, communication stationgets worse and sometimes disappears completely .... it is so sad that many nuclearfamilies fractured right due to a lack of communication "even respect for the family inmany cases. "Many times they will tell you that they know where they got me, I have said itsentence "the same mistake then"!I know some families who take the time ... they have family moments when they listen
 
successive "although they are very few," in these families are allowed to say what youthink of it ... the right to be angry.We adults trivialize too easy and just hear some ... when listening to hear the speaker and look to see the one you are looking at!Happiness comes happiness can they say, but it must be so?I do not think if you really slow down a bit and try to be the one you wantto be ... or is really.That one then there was something you do not want to be in silence is the worst, better to say
 
"I have become something I do not like" Late explain why you feel soinstead it will destroy it everyday as it and its surroundings live in.I know ... it's a difficult balance, especially if you are trying to correct once it hasgone too far.HMMM then we have it there with love, it will die out unless the mother / father may be thecouples who love each other ... some have ti seperata bedroom ....?? .... there is nothingas a loving couple should have or a couple of parents to have.First, destroy the 99% of relative then learns little children that it's the way it should be.But it should not be that way, they get a little crazy and wrong view of life in a
 
family ... there is nothing for nothing it starts prasslas here and there!Life is tough, but do not need to be more tough than you do.After all, the children who receive take the hit .... I'm not saying I'm better anddefenetivt not been a good role model for anyone earlier in life!!!I am a former addict ... but I know after all what I'm talking about .... Now, there are many many people who think that I alone should be quiet because I am who I am!So to them I say, "you are entitled to your opinion, to think and think what you want ...and no, take it away from you, I will not even try to spend any energy on because there are sensible things to add energy "!!!!!!
Regards Kenneth Alfsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar