tisdag 18 december 2012

Barn som går på tå/children who going on tiptoe

Jag kan inte låta bli och tänka på alla barn som mer eller mindre går på tå för att inte störa sina föräldrar elle någon annan vuxen..... dessa barn lider så.... en del är pedistal barn " synas men inte höras" dom är jätte fint klädda och besökare till familjen upplever barnen som " men vilka väl uppfostrade barn ni/ du har...men sanningen är att dom inte törs röra sig utan att veta att dom får stryk om det blir en liten fläck på kläderna eller att dom får stryk för att dom skattade för högt " vad kostar inte glädjen för dessa barn ?".
Sen har vi barnen som får betala med sina själar för att en vuxen/förälder har ett sjuk behov till ett barn... kroppen blir ett verktyg för barnet som flyr in i sig själv då den vuxna / föräldern förgriper sig på barnet,detta måste stoppas..... barnet då vad händer inne i det/dom barn som är utsatta för övergrepp...
alldeles för många vuxna blundar o vänder ruggen till och så kommer det en försvars mening" jamen vi visste inget " SLUTA BLUNDA och SLUTA VÄND RYGGEN TILL ni som gör detta kan inte älska barn utan ni SAMTYCKER TILL BARNÖVERGREPP.... om ni tycker att jag har fel BEVISA DET FÖR BARNEN SOM BLIR UTSATTA FÖR ÖVERGREPP... hjälp dom... hjälp barnen anmäl den som gör övergreppen... jag skulle skita i vem det är som utövar barnövergrepp... JAG SKULLE ANMÄLA MIN BÄSTA VÄN för det skulle inte vara min vän alls som gör en sån sak... jag skulle lätt kunna bli en mördare för såg jag en vuxen / förälder FÖRGRIPA sig på ett barn så skulle jag DÖDA DENNA utan att tveka och det vore värt det straffet för då har iaf jag hjälpt ett barn till ett bättre liv !!!!

Mvh kenneth Alfsson


I can not help and think of all the children who are more or less going on tiptoe so as not to disturb their parents authorizing another adult ..... These children suffer so .... some are pedistal children "seen but not heard" they are very nicely dressed and visitors to the family feel that the children "but the well-educated children you / you have ... but the truth is that they did not dare move without knowing that they gets beaten up if there is a small stain on your clothes or they are beaten because they estimated too high "what does not joy for these children?".
Then there's the kids who pay with their souls for an adult / parent has a medical need for a child ... body becomes an instrument for the child who escapes into itself when the adult / parent is abusing the child, this must be stopped ..... child then what happens inside of it / them children who are victims of abuse ...
far too many adults turn a blind eye o turn Ruggen and so there will be a meaningful defense "But we knew nothing" QUIT Close your eyes and STOP TURNING BACK TO you who do this can not love children but you AGREE child abuse .... if you think I'm wrong, PROVE IT FOR THE CHILDREN WHO ARE VULNERABLE TO ABUSE ... help them ... help children report it makes abuse ... I would just forget who it is who practice child abuse ... I WOULD NOTIFY MY BEST FRIEND for it would not be my friend at all to do such a thing ... I could easily be a killer, I saw an adult / parent molesting a child I would KILL THIS without hesitation and it would be worth the penalty for which is anyway I helped a child to a better life!!

Regards Kenneth Alfsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar