måndag 27 augusti 2012

Vissa kvällar / Some evenings

Ikväll är en kväll då jag tänker extra på barn som blivit utsatta för övergrepp... och är utsatta för övergrepp!
Jag  har en syster som älskar barn men som inte kan få barn... inte på grund av sterilitet utan orsaken är vår far.
Vår far förstörde henne när hon var ung ... han utsatte henne för övergrepp , hon kan inte ens gå till en gynekolog utan att ha en stöd person med sig.
Det är så ORÄTTVIST för hon skulle vara den perfekta mamman , vår far förstörde hennes möjligheter att skaffa egen familj och han förstörde hennes möjlighet att ha ett underbart kärleks förhållande med den finaste intimitet ett par kan ha.
Han ligger i graven sedan många år tillbaka men han stör det liv man skulle kunna idag , jag tror det bara är en syster som klarar av att ha ett normalt förhållande och kärleksliv.
Det är nu snart 10 år sen han dog ... men dom djupa sår som blev i själen läker  aldrig .
Det sägs att kärlek är det underbaraste som finns och som man kan uppleva , det är en dröm att få leva i harmoni utan att det ska smärta när känslor börjar gå in på djupet i själen.
Det är skrämmande när såret av övergrepp börjar smärta när man känner djupare känsla för någon .... det som händer är att man blir skrämd och ger en smärta som man inte vill ha men får ha livet ut.
Det finns stunder då man inte känner den extrema smärta vår far gav oss barn när han begick övergreppen på oss , precis i dom ögonblicken växer hoppet om få känna det där underbara alla säger om kärleken.
Längtan efter närhet och kärlek brinner i själen .... men man är oförmögen att kunna släppa in någon på grund av övergreppen.
Det är först senare år som jag med hjälp öppnat minnen som talar om att jag inte bara var en slag och spark säck för att han ansåg att jag inte lyssnade eller gjorde något han inte ville i precis den stund som var!
Jag har träffat många underbara tjejer / kvinnor i mitt liv men jag har aldrig klarat av det intensiva som är i ett förhållande , det finns dom tjejer / kvinnor man har haft kontakt med som man helt enkelt fått bryta kontakten för att det har uppstått djupare känslor för.
Jag har inte kontakt svårigheter , det liv jag valde för länge sedan är det som ger mest harmoni och lugn inombords .... kanske jag inte träffat den rätta .... jag vet inte ... !
Jag fick hjälp att komma ifrån vår far och övergreppen men det var egentligen helt fel hjälp , hjälpen ledde mig in i kriminella banor och missbruk av droger och mäniskor.
Jag missbrukade även sex i mitt drog beroende , tjejer / kvinnor var bara ett av tidsfördriven jag hade.
Jag har gjort allt utom att suttit i fängelse eller dödat någon.
Sedan 1978 till dec 1999 var jag missbrukare ... det hände så mycket dåligt dom åren .
Jag och mina systrar överlevde övergreppen som vår far utsatte oss för ....
Det finns hjälp för den / dom som sitter fast i ett liv med övergrepp , det krävs mod att försöka ge sig själv / syskon ett bättre liv .... ge sig själv chansen till ett liv som är värt att kalla ett liv.
Minnena kommer alltid finnas i själen men man kan lära sig och leva med minnena från ett liv i övergrepp om man får rätt hjälp ... att det finns bra vänner som stöttar och finns där oavsett vad som händer!


Some evenings / Some eveningsTonight is a night when I think extra on children who have been abused ... and abused!I have a sister who loves children but can not have children ... not because of sterility without reason is our father.Our father destroyed her when she was young ... He subjected her to abuse, she can not even go to a gynecologist without having a support person with them.It is so unfair for her to be the perfect mother, our father destroyed her ability to seek their own family and he destroyed her chance to have a wonderful loving relationship with the finest intimacy a couple can have.He lies in the grave for many years but he disturbs the life you could be today, I think it's just a sister who is able to have a normal relationship and love life.It is now almost 10 years since he died ... but the deep wounds that became the soul never heal.It is said that love is the most wonderful thing there is and that you can experience, it is a dream to live in harmony without the pain when feelings start to go into the depths of the soul.It's scary when the wound of abuse begins when you feel pain deeper feeling for anyone .... what happens is that you become intimidated and give a pain that you do not want but may have life.There are times when you do not know the extreme pain our father gave us children when he committed the atrocities on us, just in the moments they grow hope to feel that wonderful everyone says about love.The desire for intimacy and love burns in the soul .... but is unable to let anyone because of the abuse.It is only recently that I opened with memories that tell that I was not just a blow and kick sack because he felt that I did not listen or did something he did not want in the exact moment that was!I have met many wonderful girls / women in my life but I have never managed the intensive which is in a relationship, there are those girls / women have had contact with that one simply had to break contact to the resulting deeper feelings for.I do not have contact difficulties, the life I chose a long time ago, it gives the most harmony and tranquility inside .... Maybe I have not met the right one .... I do not know ... !I got help to get away from our father and the abuse but it was actually quite wrong help, help led me into the criminal courts and the abuse of drugs and mäniskor.I abused even six of my addiction, girls / women was just one of the pastimes I had.I've done everything but have been in prison or killed someone.Since 1978 to Dec 1999 I was addicted ... it happened so very badly during those years.Me and my sisters survived the atrocities that our father upon us ....There is help for that / those who are stuck in a life of abuse, it takes courage to try to give himself / siblings a better life .... give himself the chance of a life that is worth calling a life.The memories will always be in my soul, but you can learn to live with the memories of a life of abuse if you get the right help ... that there are good friends who support and are there no matter what happens!
Regards Kenneth Alfsson


Mvh Kenneth Alfsson 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar