torsdag 2 augusti 2012

Att leva med ADHD/Living with ADHD

Att leva o lära sig leva med ADHD

Tankspridd / disträ:
Allmänt kan ju alla vara tankspridda o disträ,men o leva med det i en vardag ställer till det o ger problem,vad man än gör så kräver det att man har full uppmärksamhet på det man gör annars funkar det inte för att man blir alldeles för lätt distraherad av det omkring. I regel när man gör något o ska hämta något för att kunna färdigställa det man håller på med så fångas uppmärksamheten upp av något annat som gör att man glömmer det man gjorde, ....... reaktionen efter en stund blir ..... " visst faan jag måste göra färdigt det jag höll på med". Man går tillbaka o på vägen tillbaka kke tele ringer.. när man sen talat färdigt händer det ofta att man börjar på nått nytt igen :( för att sedan komma på sig igen " just ja.... det var det jag gjorde". Det händer att man blir förbannad på sig själv o man blir irriterad som f**n,man tar tag i det man höll på med igen... denna gång strular det o det krånglar... vill inte alls som man vill... stressen stiger o sååå blir man vansinnig ... just då... precis just då brukar det gå sönder nått om man inte får kontroll j***ligt snabbt :( . Om det då står folk o pratar med en hör man dom inte utan man blir instängd inom sig själv. Om dom då tvingar uppmärksamheten till sig på nått sätt blir man fruktansvärt lätt otrevlig o fräser... ( nått man inte är medeveten om själv ). Då gäller det att man har talat om för omgivningen att om blir otrevlig skall dom då tala om det för en så att man landar för att sedan börja om med nya tag då man har stressat av o lugnat sig " annars funkar det inte heller o man klarar inte av att tänka logiskt el se från en annan sida".
Självbevarelsdrift:
Det är ju självklart att man ska sköta vardagens sysslor el hur!!
Men det är inte så självklart jämt för den som har adhd,man vet ju vad man ska göra.... MEN huvudet funkar inte för att man tänker inte klart. RUTINER ,När det gäller mat... ofta är det så att om man inte har fått 100% rutin på att kl **:** gör man mat. Att betala räkn på utsatta datum är samma sak "måste vara/bli rutin" . Det som inte ligger i ens intresse har man helt enkelt inte en tanke på fast man måste ha det för att vardagen ska fungera problemfritt. Man dubbel bokar alldeles för ofta ( inte med flit ) för kommer det upp nått som ligger närmare ens intresse faller det andra bort helt enkelt :(  " om man inte har någon som säger till en att man ska göra nått annat ". Tidsbegreppet påverkas oxå.. man har liksom inte pejl på tiden utan det kan verka som om man bara flyter med ( även om det ligger i ens intresse om man ska göra något ) . I såna här lägen blir det ofta tråkigheter,andra blir irriterade o man själv blir förbannad o cirkusen är igång.... när man sen lugnat sig är allt som vanligt igen ( tror man ).... nää då är den som blivit irriterad på en sur o grinig.... o man fattar inte varför!!! Det händer då o då att denne vill ha en ursäkt, ursäkt ???!!!??!!?!??!!! ööö för vadå?!!?!?!! man förstår liksom inte varför. Många gånger vill denne inte heller ge en förklaring så att man KAN förstå varför... då blir det ... jahaa o så rycker man på axlarna o inte tänker så mkt mer på det utan tänker o säger " jaja aaah det går över!!"
Sociala signaler:
Här krockar det VÄLDIGT!
Jag kan inte läsa dom sociala signalerna på rätt sätt pga adhd,jag pratade m min läk på psyk om det hon sa att det tillhör diagnosen adhd... så jag måste nästan ha allt ordagrant när det allvar o samhällets alla regler,sarkasm o ironi förstår jag i skämt men det är en helt annan sak enl min läk! Jag har börjat accepterat adhd nu o lär mig leva m det på ett annat sätt oxå. Alla som jag har konatakt med talar jag för att jag har adhd och vad det innebär för mig och dom omkring mig :). Så nu börjar det oxå funka bättre,sen är jag alltid är ärlig kke ( för ärlig många gånger ).  Så dom här meningarna som inte blir sagda som är självklara eller ord som är självklara som inte blir sagda... 90% av dessa kan  inte jag läsa utan jag måste få i exakta ord vad som menas annars är cirkusen igång IGEN o man blir ovänner!!! Om man inte förstår dom sociala signaler som finns så skiter man helt enkelt i detta.. det skapar problem för man skiter i saker som man annars tycker är fruktansvärt viktiga som andra uppfattar att man inte alls bryr sig om ( fast man verkligen gör det ) . Så istället för att någon ska säga " använd huvudet... när ska du vakna... du lever i din lilla bubbla.. etc etc etc.." så  måste dom tala klar språk i allt vad dom menar. Annars ( åter igen så är cirkusen igång etc etc etc).
Känslor:
En annan sak som oxå går lite hand i hand med adhd är den känslomässiga biten.Det finns något som heter boaderline.... HÄR är det problem! ... jag ska inte gå in så djupt på det. I det stora hela så har man inte rätt kontakt med sina känslor. Man har inte den rätta kärleken enl dom flesta... fast man älskar... hur ska jag säga... man har inte den kontakten med sina djupa känslor på det sätt som en som inte har adhd... man tolkas som en mkt mkt kallare människa o en del kan tom säga "hjärta av sten " men vi som har detta dilemma älskar lika mkt som alla andra. Ett av dom största problem är att man sårar människor utan att veta om det... ( social signaler). Man känner inte på det viset o kan inte identifiera sig på det sätt som en utan diagnos. Ett annat problem är att man har svårt att leva i förhållande... man kan känna sig kvävd... låst... för att man inte har behovet att leva 24-7... utan är totalt oförstående att andra har det behovet ( då  menar jag på ett djupare känslomässigt inombords) alltså... återigen " man har inte rätt kontakt med sina känslor. Nu finns det ju olika grader... en del vet inte om dom älskar nån el el om dom är förälskade.... en del identifierar sig med andras känslor o det blir KATASTROF och cirkusen är igång för att någon har blivit sårad.
Men ingen ska påstå att en person med diagnos inta har känslor eller inte kan älska någon el något.... vi som har diagnos upplever det annorlunda än er utan diagnos MEN lika verkligt är det för alla människor oavsett ålder... diagnos el inte.
Aggretion:
Ingen tycker om att vara arg... man kan inte heller förklara många gånger varför man blir arg,det kan vara stress,en tanke,en nära o kär blir hotad. När man blir förbannad arg så går man ju igång på max för att sen bara vara lugn som inget har hänt. Om man blir så där idiotisk vansinnig så tar de kopiöst på krafterna o man är då inte medveten om vad som hänt el inte hänt under den stunden. Blir ett svart hål i minnet bara...( Här spelar både känslor o sociala signaler in).... eftersom man inte är medveten om vad som hänt riktigt så kan man ju inte känna nått heller o be om ursäkt för nått man inte vet att man har gjort är svårt (Visst be om uräkt kan man väl göra o gör det ) i regel får man höra " Du Ska Mena Det Oxå" ... o inte bara säga det.Då är risken stor att man blir lite lätt förbannad o så säger man saker.... grejen är den att man säger inget annat än det man menar,jag menar alltid det jag säger o när jag säger det.... men man kan inte fråga eft ett par dagar el en vecka vad jag menade,jag kommer i regel inte ihåg det då.
 
 
Generellt:
 
Jag har haft kontakt med många som har adhd,alla som jag har haft kontakt med säger sig ha ett liv som detta. Nu går jag på medecin o det får mig att landa o funka bättre,jag började febrari 2011..... det har fått mig lugnare.. mer avspänd... men nu är det många som tror att medecinen gör underverk så som :
Bättre kontakt med sina känslor.
Bättre minne.
Mer som en person utan diagnos.
Men så funkar det inte,utan medecinen gör så att man får bättre focus under dagen o att man har mer kontroll... nu kan jag bara tala för mig själv...medecinens verkan släpper framåt kvällen så man blir lite lättare stressad o kan undevissa situationer vara på väg o tappa kontroll men inte gör det. DET skulle inte funka utan medecin! Man måste alltid tänka på att jobba med sig själv o utvecklas... lära sig hantera o kontrollera sin diagnos.... den som inte vill jobba med sig själv kan inte ha accepterat sin diagnos el så vill denne leva på sitt sätt o gömmer sig då bakom diagnosen( el så vet denne inget annat pga grad av diagnos)!när någon har en diagnos är det lika viktigt att aldrig helt plötsligt bryta den rutin som finns,det blir kaos i många huvuden.Speciellt när det är ett handikapp med i bilden , i dom svåra fallen när det gäller diagnos el handikapp måste man vara på sin vakt o ligga steget för (nu hjälper ju inte alltid det ). I dom grova fallen när det gäller nån typ av förståndshandikapp kke måste man måste börja ett par veckor att förbereda personen att "då o då blir det så här för att vi ska göra detta!" allt för att minimera risken att det blir kaos.( ständig påminnelse precis den tidpunkten då rutinen är ).

Ps: Jag har nu fått höjd dos samt tilläggs medecin och funkar bättre än tidigare,mer fokus i vardagen... fram för allt känner jag mig lugnare nu för att huvudet jobbar inte på övertryck längre. Får se hur det blir när jag är inkörstiden på nya tilläggs medecinen är avklarad.
 
Mvh Kenneth Alfsson
 To live and learn to live with ADHD

Distracted / distracted:
Generally, of course all be distracted o absent-minded, but o live with it in an everyday mess up o give problems, whatever you do, it requires that you have full attention to what you do, otherwise it does not work for that one becomes too easily distracted by it around. In general, when you do something o to pick something to complete what you are doing so captured the attention of something else that makes you forget what you did, ....... reaction after a while becomes ..... "Certain SHIT I have to finish what I was doing." It goes back o the way back kke tele calling .. when finished, then it often happens that you start at reaching new again: (and then come on again "yeah .... that's what I did." Some people get mad at himself o to become irritated like hell, you grab what you were doing again ... this time it causes trouble o it is malfunctioning ... would not like you want ... the stress rises o sooo you get mad ... just then ... just right after that it reached the break if you can not control j *** quickly enough: (. So if there are people o talk to a man they did not hear but to become trapped within himself. If they then compels attention to themselves in some way one becomes terribly easy rude o sizzles ... (reached one is not aware of Mede himself). Then it is that you have been told by others that if becomes unattractive to them, then talk about it for so to land and then start over with new grips, you have stressed the o calmed down "otherwise it does not work either o you are not able to think logically see electricity from another side."
self-preservation:

It's obvious that you should take care of everyday chores electricity how!
But it is not so obviously still for those who have ADHD, you never know what to do .... BUT the head does not work for you do not think clearly. ROUTINES, when it comes to food ... often the case that if you do not have 100% routine that at **: ** do you do food. Paying Calcd the appointed dates are the same thing "must be / become routine." That which does not lie in one's interests have simply no idea even if you need it to everyday life run smoothly. One double books too often (not on purpose) to come up reached closer to one's interest falls the second off simply: ("if you do not have someone telling you you should do something else." Time-term impact
also .. it has like no bearing on the time, but it may seem as if you just float with (even if it is in your interest if you're going to do something). In these kinds of situations there is often trouble, others are annoyed o man himself becomes pissed o circus is running .... when you then calmed down is all normal again (believe it) .... noo which is the one who is annoyed with a sour o grumpy o .... you do not know why! : It happens when o when that he wants an apology, apology??!?!?!?! OOOh for what?!?!?! you understand and why. Often would he not give an explanation so that you CAN understand why ... then it becomes ... well and shrugs the shoulders and not think so much more on it without thinking o say "aaah yes, yes it will pass!"
Social signals:
This collision VERY!
I can not read them social signals properly due adhd, I talked m my healing on psych about it she said it belongs diagnosed with ADHD ... so I have to almost have it all literally in earnest o all society's rules, sarcasm, irony o I understand the joke but it's a different story according to my healing! I have begun to accept adhd now o teach me to live m it another way also. All I have to tell... I speak up because I have ADHD and what it means to me and them about me :). So now it also work better, then I'm always honest kke (for honest many times). So they these sentences that do not get said that are obvious or words that are obvious, unless one is said ... 90% of these can not I read but I have to get the exact words of what is meant otherwise circus started AGAIN o you become enemies! If you do not understand social cues that they are so shit simply this .. it creates problems because you do not care about things that one would otherwise think is terribly important that others see that you do not really care about (although you really do that). So instead of someone to say "Use your head ... when will you wake up ... you live in your little bubble .. etc etc etc.." so they must speak clear language in all that they mean. Otherwise (again, so is the circus going, etc etc etc).
Emotions:
Another thing who also goes a bit hand in hand with ADHD is the emotional biten.Det is something called boaderline .... HERE is the problem! ... I will not go so deep in it. On the whole, no one has the right touch with their feelings. It has not the right love according to most people ... the one you love ... how should I say ... you do not have contact with his deep feelings in the way that one who does not have ADHD ... be interpreted as a mkt mkt colder man o some might even say "heart of stone" but we who have this
difficulties love as much like everyone else. One of the biggest problems is that you hurt people without realizing it ... (Social signals). You do not like that and could not be identified as one with no diagnosis. Another problem is finding it difficult to live in relative ... one can feel suffocated ... locked ... for not having the need to live 24-7 ... but is totally unsympathetic to others that need (I mean on a deeper emotional inside) that is ... again, "you may not connect with their feelings. Now there's different degrees ... some do not know if they love someone electricity electricity if they are in love .... some identify with the feelings of others o it becomes DISASTER and the circus is in operation so that someone has been hurt.
But no one should say that a person with a diagnosis take have feelings or can not love someone any electricity .... we who have the diagnosis experience it differently than you, without the diagnosis BUT as real, it is for all people regardless of age ... diagnosis electricity is not.
Aggretion:
Nobody likes to be angry ... one can not explain many times why people get angry, it can be stressful, one thought, one near and dear is threatened. As you get pissed off angry so goes the running of up to then just be quiet like nothing has happened. If you become like that stupid insane and they will take copiously on the forces o man is not aware of what happened electricity not happened during that hour. Will a black hole in the memory only ... (plays both feelings o social cues in) .... because you are not aware of what has happened quite that one can not know reached either o apologize for reaching you do not know that you have done is difficult (certainly ask for
apology you could do and you  do) usually get hear "You shall mean it also" ... and not just say it.The chances are big that you get a little pissed off easy and they say things .... thing is that they say nothing but what you mean, I always mean what I say and when I say it .... but one can not question a few days eft el one weeks what I meant, I do not usually remember it then.
General:


I have had contact with many who have ADHD, all that I have had contact with say they have a life like this. Now I go on medecine and it allowed me to keep my tempre and work better, I started febrari 2011 ..... it has made me calmer .. more relaxed ... but now there are many who believe that medecinen does wonders such as:
Better contact with their emotions.
Better memory.
More like a person without a diagnosis.
But it does not work, but medecinen do in order to provide better focus during the day and to have more control ... I can only speak for myself ... medecinens effect releasing the evening so it gets a little easier under stress and can bottom some situations be on the way o lose control but do not. IT would not work without medecine! One must always remember to work on yourself and develops ... learn to deal with and control their diagnosis .... those who do not want to work with itself can not have accepted his diagnosis electricity so want him to live in their own way and hide the underlying diagnosis (electricity, you know him otherwise due degree of diagnosis): when someone has a diagnosis, it is equally important never to suddenly break the routine that is, there will be chaos in many huvuden.Speciellt when it is a handicap in the picture, in the judgment difficult cases in terms of diagnosis electricity disability must be on guard and stay ahead of the (now helps of course not). In serious cases, the judgment in the case of some type of mental retardation kke must have to start a few weeks to prepare the person to "where and where does this happen for us to do this!" everything possible to minimize the risk that there will be chaos. (constant reminder of just the time when the routine is).

Ps: I have now given greater dose and supplementary medecine and works better than before, more focus in everyday life ... above all, I feel calmer now to the head do not work on the pressure anymore.
We'll see what happens when your body has gotten used to the medicine even with the new supplementary medecine.

Sincerely Kenneth Alfsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar