tisdag 31 juli 2012

OS på gott&ont / Olympics for good & evil /

Under denna tid då OS styr tv tittande och radiolyssnande är det många barn som blir utsatta för övergrepp.
Det hemska i detta är att 80% av alla människor inte har annat i huvudet , det är alldeles för många som tom
sjukskriver sig som jobbar då detta stor sport evenemang tar upp tiden och tankar.
I denna tid syns och hörs övergreppen ännu mindre än i vanliga fall , det är många sportfanatiker som kke hör och ser någon typ av övergrepp.... så registreras det inte i huvudet på dom för att sporten uppattar deras
medvetenhet , det är så vikitgt att övergreppen får en del av uppmärksamheten i all sport som sänds.
Det är upp till oss medmänniskor att väcka denna uppmärksamhet..... även om det är en otacksam
uppgift , det finns dom som begår övergrepp pga att dom blir störda i sitt sport intresse .... just för att dom inte vill missa något!
DET sjuka är att den som begår övergreppen i denna tid missar mer pga att han/hon begår övergreppen ... och för att bli mer vansinniga för att dom missat så mycket pga övergrepp , detta skyller dom då på den som dom förgriper sig på ( denne får alltså skulden till något dom inte har något med att göra).
 Ett annat sätt att se på saken ... en del kke klarar sig bättre från övergrepp då förgriparen inte har tid att begå sia övergrepp på samma sätt då inte något annat fångar förgriparens uppmärksamhet!
MEN övergreppen sker och vi kan inte bara se och blunda för det!!!

Mvh Kenneth Alfsson


During this time the OS controls the TV viewing and radio listening increases the number of children being abused
The terrible thing about this is that 80% of all people have nothing in your head, it's just too many people even
sick who works as this great sport events takes up time and thoughts.In this era are seen and heard the abuse even less than usual, there are many sports fanatics who kke hear and see some type of abuse .... so recorded there in the minds of them to occupies their sportawareness, it is so importent the abuses get a share of attention in all sports being broadcast.
It is up to us humans to bring this attention ..... although it is a thankless task,
there are those who abuse because they are disturbed in their interest in sports .... precisely because they do not wanna miss a thing!
THE sick is that the perpetrators of atrocities in this time miss more because he / she commits the abuse ... and to become more mad because they missed so much because of abuse, this blame them when in the judgment lay hold on (he may then blame for something they have nothing to do).
  Another way of looking at it ... some maybe do better from abuse when abuser not take the  time to commit predict abuse in the same way when no other prisoners the abuser attention!
BUT the abuse occurs and we can not only see and ignore it!

Sincerely Kenneth Alfsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar