torsdag 5 juli 2012

Det finns ett utryck/There's an expression:

Det finns ett utryck:
När fan själv ligger inför den sista resan blir även han religös.

There's an expression:
 When the Devil himself is facing the last trip, he also becomes religious.
Jag sitter i denna lite sena timme... klockan är 23:05 GMT, sitter och tänker på vad min far kämpa för sitt liv.
Han kämpade också efter förlåtelse.... alla tårar man såg på mor gör ont i själen än idag.... mina systrars gråt gör också ont i själen.... dom sista åren han levde gjorde han allt för att försöka gottgöra det som han gjorde mot mor och oss barn.
Mor försökte skydda oss barn mot dom övergrepp han höll på med år ut och år in, varje gång han förgrep sig på någon av oss barn slutade det med att mor grät... och han visade sin kärlek till oss barn.
Att slå sin fru... förgripa sig sexuellt på sina döttrar... att använda sin son som en slag och sparksäck.... för att nästa stund visa upp sin familj och visa vilken underbar make och far han var,det fanns ingen som  kunde tro att han var en av den värsta sortens människa ( som jag kallar monster) som älskade att förnedra och trycka ner sin familj till allt motsånd var borta.
Han var alldrig nöjd utan hela tiden höll oss i ett järn grepp av ständig rädlsa som nästan var det värsta senario man kan tänka sig.
Det fanns ingen väg ur detta helvete... mor dog innan hon hade fyllt 50... totalt sönder stressad.... med en sargad kropp gjorde hon allt för oss barn ändå.
Hon hade fått flertal hjärtinfarkter... varje gång hon kom hem från sjukhuset så börja han kräva :
Ett städat hem varje dag.
Rena sängkläder varje dag.
Mat på dom tider han talade att den skulle vara färdig.
Hon skulle hålla käften och inte klaga utan bara tiga och vara till lags.
För varje lilla misstag eller fel som han ansåg var ett misstag eller ett fel skällde han ut henne och började hon gråta fick hon stryk för att hon inte kunde ta en tillrättavisning... kärringar som är svaga i psyket skulle inte få finnas fick mor ofta höra innan han smällde till henne.
Vi barn försökte skydda mor men det sluta med att vi allihop fick duktigt med stryk för att vi hade lagt oss i något vi inte hade med att göra enligt far.
Ofta fick mor höra " hade du inte blivit gravid hade jag aldrig gift mig med dig, du var ju bara ett knull då det inte fanns någon annan att gå till när jag hade motorcykeln i mina unga dagar.
Det värsta utav allt var nog att far sade att han älskade oss barn och mor över allt annat!
Han sade också att han skulle döda den som gjorde oss illa............... om någon kan förstå det så undrar jag om inte denne någon kan berätta logiken i hans tänkade.

Ni kvinnor/män och barn som lever nertryckta i en misär skapad av en man/kvinna som som min mor och vi barn gjorde.... försök och hitta en vän som kan hjälpa er till ett liv som man kan leva.... ett liv som är värt att kalla ett liv.... det finns bättre än den misär och mardröm som var vårat liv när vi var små!

Mvh Kenneth Alfsson I sit in this little late hour ... the time is 23:05 GMT, sitting and thinking about when my father was fighting for his life.
He also fought for forgiveness .... all the tears i saw in my mothers eyes hurts the soul today .... my sisters crying also gives pain in the soul .... the last years of his life, he did everything to try and make it up as he did to my mother and us children.
My mother tried to protect our children against those abuses he was doing year in and year out, every time he assaulted any of us kids ended up that my mother was crying ... and he showed his love for us kids.
To beat his wife ... sexually molest his daughters ... to use his son as a punch and kick bag .... for the next little while to show up his family and show what a wonderful husband and father he was, there was no one to believe that he was one of the worst kind of human being (as I call monster) who loved to humiliate and suppress his family to all resistent was gone.
He was satisfied Never operate without constantly kept us in a stranglehold of constant fear which was almost the worst Scenario one can imagine.
There was no way out of this hell ... mother died before she had reached the age of 50 ... Total .... breaking stress with a bruised body, she did everything for us kids anyway.
She had suffered several heart attacks ... every time she came home from the hospital  he began to require:
A clean home every day.
Clean bed linen every day.
Food at them times he spoke that it would be ready.
She should shut up and not complain but just keep quiet and to please.
For every little mistake or wrong which he thought was a mistake or an
wrong, he barked at her and she started crying, she got spanked ad he told her ... old women who are weak in mind should not aloud to exist  mother had often told before he slapped her.
We children tried to protect our mother but end up we all got clever with ironing because we had put ourselves in something we did not have to do as a father.
Oftenhe told mother  "if you had not gotten pregnant I would never have married you, you were just a fuck when there was not anyone else to turn to when I had the bike in my younger days.
The worst out of all was probably that father told us that he loved us kids and mother above all else!
He also said that he would kill the one who made us ill ............... if anyone can understand it, I wonder if that someone can tell me the logic of his transcendently.
You women / men and children living in a depressed misery created by a man / woman as my mother and we children did .... try and find a friend who can help you to a life to live .... a life that is worth calling a life .... it's better than the misery and nightmare that was our life when we were kids!Regards Kenneth Alfsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar